Cart 0

PRIVACY POLICY

Voor BUILDING BLOCKS is bescherming van klantengegevens uiterst belangrijk. Als onze klant zal je verschillende opties hebben om jouw persoonlijke gegevens te beheren en te controleren.

BUILDING BLOCKS nodigt zijn klanten uit de tijd te nemen om de opties in deze privacy regeling goed door te nemen, samen met de algemene voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

1. Algemeen

BUILDING BLOCKS is gevestigd te Leuvenstraat 3 bus 2,2 – 2000 Anwerpen en ingeschreven onder het btw-nummer BE0823733304. BUILDING BLOCKS vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. BUILDING BLOCKS wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. BUILDING BLOCKS vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt je informatie over welke gegevens BUILDING BLOCKS verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

2. Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van BUILDING BLOCKS.be. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

BUILDING BLOCKS streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer BUILDING BLOCKS uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst BUILDING BLOCKS u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend van een natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die BUILDING BLOCKS verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die een geabonneerde op onze nieuwsbrief of de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die BUILDING BLOCKS verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

BUILDING BLOCKS treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van BUILDING BLOCKS’s producten en diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door BUILDING BLOCKS voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van BUILDING BLOCKS.

We kunnen sommige of alle van de volgende gegevens verzamelen :

1.     Naam

2.     Naam bedrijf

3.     Functie

4.     Contactgegevens: email adres, telefoon nummer

5.     Demografische informatie: adres, postcode

6.     Financiële informatie zoals credit/debit kaart nummer, bank rekening

7.     IP adres (automatically collected)

8.     Web browser type en versie (automatically collected)

9.     Operating System (automatically collected)

10. Een lijst van url’s van jouw activiteit op onze websites

4. Doeleinden

BUILDING BLOCKS verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

§  Wanneer wij toestemming hebben gekregen;

§  In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract of project;

§  Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en

§  Wanneer BUILDING BLOCKS daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt BUILDING BLOCKS persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen.

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor BUILDING BLOCKS’s nieuwsbrief, dan heeft BUILDING BLOCKS in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die BUILDING BLOCKS in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt BUILDING BLOCKS alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij BUILDING BLOCKS, zal BUILDING BLOCKS u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer, en zal BUILDING BLOCKS ook bepaalde gegevens aan u toewijzen, zoals logingegevens.

Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.

BUILDING BLOCKS gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.

Om nieuwsbrieven te versturen.

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om jou een optimale, veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Als je zelf op onze nieuwsbrief heeft ingeschreven, zullen we ook meer persoonsgegevens verzamelen en uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om marketingcommunicatie die wij aanzien als relevant of interessant voor u, via e-mail te verzenden. Wanneer u deze berichten niet langer wenst te ontvangen kunt u gebruik maken van de opt-out en zult u vanaf dat moment niet meer gecontacteerd worden omtrent deze materie.

Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van BUILDING BLOCKS.

BUILDING BLOCKS kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan BUILDING BLOCKS meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder.

Om prestaties op te volgen.

BUILDING BLOCKS kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om haar producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens antwoorden op vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In heel wat gevallen is BUILDING BLOCKS wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan BUILDING BLOCKS worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.

BUILDING BLOCKS kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die BUILDING BLOCKS uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige producten- en dienstenportfolio en BUILDING BLOCKS’s processen te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

5. Beveiliging

BUILDING BLOCKS streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in het fysieke kantoor als op het netwerk van BUILDING BLOCKS. BUILDING BLOCKS draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

BUILDING BLOCKS’s medewerkers of freelancers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. BUILDING BLOCKS heeft ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen. Bovendien gebruikt BUILDING BLOCKS allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor werknemers.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van BUILDING BLOCKS dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van BUILDING BLOCKS verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, hosting, …) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat BUILDING BLOCKS en zijn medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.

BUILDING BLOCKS’s websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van door BUILDING BLOCKS gesponsorde events) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

BUILDING BLOCKS verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

Dit nodig is voor onze dienstverlening.

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geslecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen BUILDING BLOCKS en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Zo maakt BUILDING BLOCKS onder meer gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten, aanbieders van cloud connect-diensten, aanbieders van sitebuilder-diensten, aanbieders van online desktop diensten en aanbieders van online faxdiensten. Voor meer informatie over onze onderaannemers kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onder punt 10.

Als u bij BUILDING BLOCKS een (online) product of dienst afneemt van een fabrikant of leverancier gevestigd buiten de Europese Unie, is het mogelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, zoals een certificering onder het EU-US Privacy Shield en/of een verwerkersovereenkomst met modelclausules die door de Europese Commissie zijn opgesteld.

Wanneer een persoons weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige diensten niet meer kunnen worden aangeboden door BUILDING BLOCKS.

Er een wettelijke verplichting is.

BUILDING BLOCKS verwijst hiervoor naar punt 4 van deze Privacy Policy.

Er een gerechtvaardigd belang is voor BUILDING BLOCKS of de betrokken derde.

Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.

BUILDING BLOCKS toelating heeft ontvangen van de betrokkene.

Indien BUILDING BLOCKS op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomt BUILDING BLOCKS uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie verder).

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt BUILDING BLOCKS alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

In sommige gevallen gebruikt BUILDING BLOCKS anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

7. Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van BUILDING BLOCKS, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. BUILDING BLOCKS zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ( commission@privacycommission.be).

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van BUILDING BLOCKS. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt BUILDING BLOCKS de verwerking van die persoonsgegevens tenzij BUILDING BLOCKS dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

• Of wij persoonsgegevens van u verwerken;

• Voor welke doeleinden wij die verwerken;

• Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;

• Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;

• Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;

• Welke rechten u heeft.

Recht op rectificatie en gegevensverwijdering

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan u ons contacteren vanaf een geregistreerd e-mailadres of kunnen uw gegevens aangepast worden via info@building-blocks.be. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

1.     de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;

2.     er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;

3.     u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door BUILDING BLOCKS;

4.     de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of

5.     de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op BUILDING BLOCKS rust.

BUILDING BLOCKS zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal BUILDING BLOCKS eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door BUILDING BLOCKS. BUILDING BLOCKS kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is BUILDING BLOCKS bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van BUILDING BLOCKS de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

1.     u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die BUILDING BLOCKS in staat stelt de juistheid ervan te controleren;

2.     de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

3.     BUILDING BLOCKS heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

4.     u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van BUILDING BLOCKS zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door BUILDING BLOCKS.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van BUILDING BLOCKS te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om BUILDING BLOCKS te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

8. Bewaartermijnen

BUILDING BLOCKS bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is BUILDING BLOCKS bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

9. Cookies & de website(s)

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met BUILDING BLOCKS deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert BUILDING BLOCKS ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door BUILDING BLOCKS enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch BUILDING BLOCKS behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van BUILDING BLOCKS en dat door de loutere mededeling van informatie aan BUILDING BLOCKS, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van BUILDING BLOCKS middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door BUILDING BLOCKS worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd). Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, waarom en hoe, en wat uw keuzes daarbij zijn, klik hier voor ons cookiebeleid.

10. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

BUILDING BLOCKS
Leuvenstraat 3 bus 2.2 - 2000 Antwerpen
Emailadres: info@building-blocks.be

11. Wijzigingen

BUILDING BLOCKS behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

GENERAL CONDTIONS

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN BUILDING.BLOCKS

Artikel 1: Toepasselijkheid

Enkel de hierna volgende algemene verkoopsvoorwaarden van BUILDING.BLOCKS. (hierna: "de Verkoper" genoemd) zijn van toepassing op de koop-verkoopovereenkomsten gesloten door/met de Verkoper en op leveringen, door de Verkoper verricht. Door het loutere feit dat hij een bestelling plaatst, erkent de Koper/Cliënt dat hij/zij kennis genomen heeft van en ten volle akkoord gaat met deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen noch gewijzigd noch opgeheven worden, zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper hiertoe. Huidige verkoopsvoorwaarden vernietigen alle hiermede strijdige bepalingen die gedrukt zijn op de briefwisseling of bestelbons van de Koper/Cliënt.

Artikel 2: Aanbod en Overeenkomst

Elk aanbod of overeenkomst, gemaakt door één der vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen in het algemeen van de Verkoper, verbindt de Verkoper pas na schriftelijke bevestiging door een gemachtigde om de Verkoper rechtsgeldig te vertegenwoordigen en enkel voor zover het aanbod of de overeenkomst geen afbreuk doet aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Alle mondelinge verbintenissen van de personeelsleden van de Verkoper van welke aard zij ook moge zijn, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van de Verkoper. Een aanbod per telex, fax, e-mail of telefoon verbindt de Verkoper maar na schriftelijke bevestiging hiervan.

Artikel 3: Leveringstermijnen

De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts als indicatief te beschouwen, en verbinden de Verkoper niet, behoudens andersluidend schriftelijk beding. 

In geen geval kan een overschrijding van een indicatieve leveringstermijn aanleiding geven tot schadevergoeding, annulatie van een geplaatste bestelling of verbreking van de overeenkomst.

In het geval dat een levering in zijn geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt door onvoorziene omstandigheden, onvoldoende voorraad, andere bevoorradingsmoeilijkheden of overmacht, is de Verkoper gerechtigd om de levering geheel of gedeeltelijk op te schorten alsook om geheel of gedeeltelijk aan te uitvoering van de overeenkomst te verzaken. In geval van gedeeltelijke levering of uitvoering van de overeenkomst blijft de Koper gehouden tot betaling van het uitgevoerde / geleverde, zonder dat de Koper/Cliënt aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.Het wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat onze firma bij uitbreiding van artikel 1613 van de B.W, evenmin moet leveren zelfs niet waanneer een termijn voor betaling is toegestaan.

Artikel 4: Aanvaarding en Annulatie

De aanvaarding van de aangekochte goederen gebeurt op de plaats waar de levering geschiedt en op het moment dat de Koper erover kan beschikken of bij de verzending door de Verkoper.In het geval dat de Koper/Cliënt een bestelling annuleert, verbindt hij zich ertoe om de Verkoper te vergoeden voor een derde van de waarde van de geannuleerde bestelling, zijnde 33,33 %.

Artikel 5: Prijs en Betaling

Alle aanbiedingen, tarieven en prijslijsten zijn slechts indicatief, behoudens andersluidend schriftelijk beding van de Verkoper.

Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar bij de levering. De plaats van betaling is Leuvenstraat 3 bus 2.2, 2000 Antwerpen. De Verkoper kan facturen opmaken voor reeds geleverde goederen, indien deze nog niet de volledige levering uitmaken.

De Koper heeft nooit het recht om over te gaan tot schuldvergelijking op de Verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten ad. 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag der factuur tot op datum van volledige betaling, en dit onverminderd het recht van de Verkoper op schadevergoeding.

Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag, zal bij wege van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50,00 EUR en kan daarenboven nog verhoogd worden met een vergoeding voor de schade die wordt aangetoond door de Verkoper.

Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. In het geval dat enige factuur onbetaald blijft, heeft de Verkoper het recht om alle bestaande, nog uit te voeren overeenkomsten met de Koper te verbreken.

Onder voorbehoud van artikel 7 van onderhavige voorwaarden, moet een factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen, lopende vanaf de ontvangst ervan. Elke latere klacht zal als laattijdig beschouwd worden en zodat er geen rekening mee kan gehouden worden.

Artikel 6: Verzending/ Risico en Eigendomvoorbehoud Clausule

Behoudens andersluidend schriftelijk beding geschiedt de verzending van de goederen voor rekening van de Koper/Cliënte en draagt deze laatste het risico.

De geleverde goederen blijven de eigendom van de Verkoper zolang de hiervoor verschuldigde bedragen niet volledig zijn voldaan, onverminderd het risico van de Koper met betrekking tot de goederen.Bij wanbetaling zal de Koper/Cliënte op eerste verzoek van de Verkoper de goederen aan de Verkoper terugbezorgen. De kosten verbonden aan de terugname zullen ten laste van de Koper/Cliënt vallen.

Artikel 7: Klachten en geschillen

Klachten i.v.m. zichtbare gebreken of verkeerd geleverde goederen worden slechts aanvaard indien de opmerkingen klaar en duidelijk worden geformuleerd en per aangetekende brief worden opgestuurd binnen 48 uur. Het gebruik van één van de geleverde goederen door de Koper impliceert de aanvaarding van geheel de levering.

In geval van enig geschil, verbinden beide partijen zich ertoe mee te werken aan een snelle oplossing hiervan.Klachten kunnen nooit aanleiding geven, ook niet wanneer tijdig ingediend tot opschorting van de betalingsverplichting.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat uit onderhavige overeenkomst. De rechtbanken het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper zijn bevoegd,  onverminderd het recht van de Verkoper om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.

 

FAQ for bookings

I LOST MY TICKETS, WHAT TO DO? 

When you deleted you ticket(s) by accident from you mail, or you can’t find the tickets anymore, you can request them here.

To request the ticket(s), you will be asked for your mail address and order number. Fill in the mail address you used when you bought your tickets. You can find the order number on your bank statement.

When you can (temporary) locked out of your mail address, you can still request your tickets. If you don’t remember the mail address you used for buying the ticket(s), please contact our support desk.

I DIDN'T RECEIVE MY TICKET?

Please always check you spam folder of your email-box. If the tickets are not in you spam folder, please see the first question of this page ‘I lost my ticket. What to do ?’ to request your ticket.

CAN I CANCEL MY TICKETS I ORDERED?

No, you can not cancel the tickets you bought.

CAN I TRANSFER OR RESELL MY TICKET?

Tickets can not be resold by an individual. It is possible to transfer your ticket to a colleague, but only after having had contact with our offices. Please not that when you transfer your ticket we have to receive the new name for the participant of the course. Make not that we as a company will not refund your payment, this is something the transferee should organise with the new participant of the course. 

MY PAYMENT HAS BEEN REFUSED OR CANCELED. WHAT TO DO?

It is possible that your payment can not be finished. This problem can have different causes. A malfunction at the bank, or not enough balance. Please always check if you bank account is not debitted before ordering your tickets again. When paying with creditcard and Paypal, the payment can take more time. If you still have problems regarding ordering a ticket, please contact our support desk.

THE COURSE IS CANCELED. WHAT TO DO? 

When the event is canceled, you will always receive a message from us. In this message you will find the procedure regarding the refund. When you did not receive a message within one week after the canceled event, please contact our office.

CAN MY TICKETS BE SCANNED OF MY MOBILE?

Yes, that is possible. Make sure the smartphone screen is not cracked and make sure the contrast is very high. In all other cases we recommend to print your ticket(s).

I RECEIVED A DISCOUNT CODE, HOW CAN I USE IT?

When you received a discount code, you can claim the discount by filling the code in the last step when ordering your ticket(s). Please notice: fill in the discount code before you click on the payment button. It is not possible to refund the discount after you ordered the ticket(s).

HOW TO USE A VOUCHER?

There is  the possibility to add one or more vouchers to the ticket. These vouchers can be used to buy merchandise, products, services or tickets with a discount.

The vouchers says how and where it can be used. Depending on the voucher type, it can be online, a shop or during the event itself. When there is a (bar)code on the voucher, the voucher can only be used one time. When there is no (bar)code on the voucher you can use it multiple times.

FAQ

FAQ Page

HOMEABOUT USNEWSEDUCATIONSOCIALSFAQCONTACT