WEDSTRIJDREGLEMENT PAASACTIE

 

WEDSTRIJDVERLOOP

Tijdens de aanlopende week naar Pasen (15 t.e.m. 21 april 2019) zal KEVIN.MURPHY BeLux een winactie houden. KEVIN.MURPHY BeLux zal op maandag 15 april de paasactie aankondigen via een Instagram post en story. Vanaf 16 april zal de actie in gaan, dan zal de eerste foto gepost worden. Zo zal de actie verder lopen gedurende de resterende dagen. Op 17, 18, 19 en 20 zal de actie zich herhalen met dezelfde voorwaarden. De gehele actie loopt tot en met 21 april. De winnaar krijgt 24u de kans om te reageren op een deelnemende post geplaatst tijdens de looptijd van de actie. Diegene die de exacte locatie zo specifiek mogelijk raadt en binnen de tijd van 24u de deelnemende post als comment maakt kans op een prijspakket samengesteld op zijn of haar haar. Ook dienen alle deelnemers KEVIN.MURPHY BeLux te volgen op instagram en de desbetreffende post waarvoor ze deelnemen te liken. Deze actie is in samenwerking met ELEVEN AUSTRALIA BeLux. Alle deelnemers dienen ook ELEVEN AUSTRALIA BeLux te volgen op instagram. Deelnemers mogen aan beide acties van de merken deelnemen maar kunnen maar 1x winnen met de gehele winactie. Ben je dus een winnaar van de KEVIN.MURPHY BeLux winactie wordt je uitgesloten voor de winactie van ELEVEN AUSTRALIA BeLux en omgedraaid.

WEDSTRIJDVOORWAARDEN

1. De actie loopt van 15 tot en met 21 april 2019.
2. Elke deelnemer kan slechts éénmaal een prijs winnen. Meermaals deelnemen per dag leidt tot uitsluiting van die deelnemer.
3. De winnaars (5 in totaal, 1 per dag gedurende de gehele actie. Zie de looptijd in punt 1) zullen worden gecontacteerd na afloop van de actie.
4. De te winnen prijs is een pakket speciaal samengesteld op het haar van de winnaar. De keuze van de winnaar zal bestaan uit een: volume pakket, hydrate pakket, blonde pakket, mannen pakket en een curl pakket . Bij onenigheid valt de eindbeslissing bij KEVIN.MURPHY BeLux of kan de prijs ongedaan gemaakt worden. Verdere info zullen de winnaars meegedeeld worden tijdens het contact.
5. KEVIN.MURPHY BeLux maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. KEVIN.MURPHY BeLux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is niet overdraagbaar, niet cumuleerbaar, ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, ingeruild worden voor een som geld of te koop worden aangeboden.
6. De uiteindelijke winnaars zullen worden geselecteerd door een jury (de medewerkers van KEVIN.MURPHY BeLux) op basis van juistheid van het raden van de plaats van afbeelding. Juistheid wordt bepaald door wettelijke benaming van de straat en/of plein, bij betwisting wordt er een raadpleging gedaan op Google Maps. De beslissing van de winnaar, door KEVIN.MURPHY BeLux is sluitend.
7. Winnaars en andere eventueel aanwezige personen gaan akkoord met het feit dat er beelden kunnen gemaakt worden van de comments. Deze beelden mogen, zonder enige vergoeding aan hen of de andere aanwezige personen verschuldigd te zijn, verspreid worden via alle communicatiekanalen van KEVIN.MURPHY BeLux zoals, maar niet beperkt tot, Facebook, Instagram of de website.
8. Elke deelnemer geeft KEVIN.MURPHY BeLux door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat KEVIN.MURPHY BeLux de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. 
9. KEVIN.MURPHY BeLux kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of wordt geannuleerd. 
10. KEVIN.MURPHY BeLux kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement.
11. Deelname is enkel geldig indien de deelnemer 18 jaar of ouder is het moment van de wedstrijd.
12. Deelname is enkel geldig indien de deelnemer woonachtig te België of Luxemburg is op het moment van de wedstrijd.
13. Werknemers van Building Blocks, KEVIN.MURPHY Belux of ELEVEN Australia BeLux zijn niet toegelaten om deel te nemen.  


EASTER COMPETITION RULES

During the upcoming week to Easter (April 15 to April 21, 2019), KEVIN.MURPHY BeLux will hold a competition. KEVIN.MURPHY BeLux will announce the Easter competition on 15 April via an Instagram post and story. The competition will start on 16 April 2019. The competition will continue during the remaining days of that week. On 17, 18, 19 and 20 April 2019 the competition will repeat itself with the same conditions. The entire competition runs until April 21 2019. 5 winners will have the opportunity to respond to a participating post during the week for the duration of the promotion. The first person to comment the exact location in the picture and the name of the products depicted in the picture on the participating post within 24 hours has a chance to win a prize package (containing a shampoo, conditioner and stylingproduct) put together for his or her type of hair. All participants must also follow KEVIN.MURPHY BeLux on Instagram and like the post for which they participate. This promotion is in collaboration with ELEVEN AUSTRALIA BeLux. All participants must also follow ELEVEN AUSTRALIA BeLux on Instagram. Participants may take part in both promotions of the brands but can only win once in the entire competition. If you are a winner of the KEVIN.MURPHY BeLux competition, you will be excluded from the ELEVEN AUSTRALIA BeLux competition and vice versa.

THE EASTER COMPETITION

 

CONDITIONS OF THE EASTER COMPETITION

1. The promotion runs from 15 to 21 April 2019.
2. Each participant can only win a prize once. Multiple participation leads to exclusion of that participant.
3. The winners (5 in total. See the duration in point 1) will be contacted after the end of the promotion.
4. The prize to be won is a package specially put together for the winner's hair (containing a shampoo, conditioner and stylingproduct). The winner's choice will consist of: volume package, hydrate package, blonde package, men's package and a curl package. In the event of disagreement, the final decision is made by KEVIN.MURPHY BeLux or the price can be undone. Further information will be communicated to the winners during the contact.
5. KEVIN.MURPHY BeLux does not make or grant any guarantee with regard to a prize. KEVIN.MURPHY BeLux cannot be held liable for any accidents or damage that are (directly) related to a prize. A prize is not transferable, cannot be combined, is indivisible and must be accepted as it is awarded. The prize can in no case be transferred, exchanged for a sum of money or offered for sale.
6. The final winners will be selected by a jury (the employees of KEVIN.MURPHY BeLux) based on the correctness of the guessing. Accuracy is determined by the exact number of products in the jar and the number of Easter eggs in the jar. The decision of the winner, that is made by KEVIN.MURPHY BeLux, is final.
7. Winners and other people who may be present agree with the fact that images can be made of the comments. These images may, without any compensation to be owed to them or the other persons present, be distributed via all communication channels of KEVIN.MURPHY BeLux such as, but not limited to, Facebook, Instagram or the website.
8. By participating, each participant gives KEVIN.MURPHY BeLux permission to process his / her personal data in its database so that KEVIN.MURPHY BeLux can inform the participant about the course of the competition. This data is not passed on to third parties.
9. KEVIN.MURPHY BeLux cannot be held liable if, due to force majeure, the duration of the competition is changed or if the competition is adjusted or canceled.
10. KEVIN.MURPHY BeLux can adjust the participation conditions at any time. Participation in the competition implies full acceptance of these regulations.
11. To participate the participant has to be 18 years or older at the time of the competition.
12. To participate the participant has to have their official residency located in Belgium or Luxemburg at the time of the competition.
13. Employees of Building Blocks, KEVIN.MURPHY BeLux or ELEVEN Australia BeLux are not allowed to participate.